Nominert til Nasjonal kulturlandskapspris

Snåsa seterlag er foreslått som Nord-Trøndelag sin kandidat til nasjonal kulturlandskapspris.

Hensikten med å dele ut en årlig nasjonal kulturlandskapspris er å bevisstgjøre allmennheten om utfordringer knytta til kulturlandskapet, øke kunnskapsnivået om miljøverdiene og stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag begrunner forslaget om Snåsa seterlag med blant annet:

*En ekstra innsats for kulturlandskapet ved at mange av setrene med hus og voller som var i ferd med å bli borte er restaurert og tatt i bruk igjen

*Helhet og mangfold i kulturlandskapet ved at bruken av utmarksressursene og kulturhistorien er synliggjort i kombinasjon med moderne jordbruk, samtidig som de gamle setervollene har bidratt til å ta vare på blomsterengene med stort biologisk mangfold som etter hvert er blitt borte der det er intensiv drift.

*Kulturlandskapet bevares og synliggjøres gjennom seterdrift med beitedyr og tilrettelegging for publikum

*Bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet ved at setra drives med stor vekt på tradisjon og miljøverdier og som tilleggsnæring til den ordinære gårdsdrifta

*Økt tilgjengelighet for allmennheten i kulturlandskapet ved at besøkende inviteres til setrene og at seterlaget arrangerer setervandringer mellom setrene etter de gamle stiene som holdes ved like

*Læringseffekt ved at tilbudet for besøkende på setrene omfatter orientering om livet på setra og demonstrasjon av melking og videreforedling. Flere setre har også kulturstier eller andre tilbud for de besøkende.

Utmerkelsen består av et kunstverk av Hans Normann Dahl samt 50 000,- kroner bevilget av Landbruks- og matdepartementet.

Hvert år gir stiftelsen Norsk kulturarv en nasjonal hederspris til enkeltpersoner, lag eller institusjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for kulturlandskapet. Fylkesmennene oppfordres til å foreslå kandidater fra sine respektive fylker.