Vi er med og markerer FN-året for Familielandbruk

Vi er med og markerer FN-året for familielandbruk

Norsk landbruk har vært – og er familielandbruk, slik FN definerer det.

Hvorfor er familielandbruk så viktig? –  spør FAO, FN- organisasjonen, med ansvar for matvaretrygghet  og koordinerende organ for ”The International Year of Family Farming” (IYFF)?

Og svarer:

-Familielandbruk og småskala landbruk er uløselig knytt til verdens matvaretrygghet.

Familielandbruk tek vare på tradisjonelle matvarer, og bidrar samtidig til eit balansert kosthold, tar vare på verdens biodiversitet og sikrer bærekraftig bruk av naturressursene.

– Familielandbruk styrker lokale økonomier, og ved hjelp av konkret politikk fremmer det sosial trygghet og trivsel i lokalsamfunnene.

Men familielandbruket er trua – både i Norge og i andre land!

I ei tid med kraftige politiske signal om å satse
på stordrift og” agroindustri” er det viktig å synliggjøre hvilke verdier som står på spill.

Et mangfoldig og familiebasert landbruk, med bl.a seterdrift og utmarksbeiting, er den eneste driftsforma som kan sikre det biologiske mangfoldet og de store verdiene vi har i kulturlandskapet !

– Distriktene og seterdrifta er avhengig av de små og mellomstore gårdene.

–  Snåsabygda er avhengig av at små og store gårder overlever, for å opprettholde arbeidsplasser, folketall og kulturlandskap

– Snåsningene er avhengig av at vi er mange nok til å opprettholde servicenæringer og infrastruktur – som igjen er viktig for bl.a bolyst og trivsel.

Å bevare landbruket i distriktene har en verdi noe som angår oss alle – enten vi er bønder eller har andre yrker!

Arrangementet er støttet av «Norsk seterkultur»